வாக்களிக்க விருப்பமில்லை


தங்களுக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நடத்தும் தேர்தலில் வாக்களிக்க விருப்பமில்லையெனில், உங்களின் விருப்பத்தை தேர்தல் ஆணையத்திடம் தெரிவிக்கலாம்.

தேர்தல் விதிமுறை 1961, 49-O கீழ் வாக்களிக்க விருப்பமில்லை எனில்,

ஒரு இந்திய குடிமகன் சுதந்திரமாக தன் விருப்பத்தை தெரிவிக்க படிவம் 17A தேர்தல் ஆணைய அதிகாரியிடம் யாருக்கும் வாக்களிக்க விருப்பமில்லை என்று பூர்த்தி செய்து கொடுங்கள்.

தாங்கள் வாக்களிக்கவில்லையெனில் வெளியிடப்படும் முடிவுகளில் எந்தவித மாற்றமும் இருக்காது.

"49-O. Elector deciding not to vote.—If an elector, after his electoral roll number has been duly entered in the register of voters in Form 17A and has put his signature or thumb impression thereon as required under sub-rule
(1) of rule 49L, decided not to record his vote, a remark to this effect shall be made against the said entry in Form 17A by the presiding officer and the signature or thumb impression of the elector shall be obtained against such
remark."


Ċ
Unknown user,
Jan 12, 2011, 1:34 PM
Ċ
Unknown user,
Jan 12, 2011, 3:51 PM
Comments