பெண் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய உறவுமுறைகள்


1955'இல் இந்து மத சட்டப்படி ஒரு ஆண் தான் திருமணம் செய்தும் கொள்ளும் பெண் பின்வரும் உறவு முறைகளில் இருப்பின் அவைகளை தவிர்க்கவும். இதுபோன்ற பின்வரும் உறவுமுறைகளில் திருமணம் செய்வதால் பிறக்கும் குழந்தைகள் உடற் குறைகளோடு, கண் பார்க்கமுடியாமல், காத்து கேட்க இயலாமல், பேசும் திறன் இழந்து போகும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருப்பதால் இந்து மத திருமண சட்டம் இந்த உறவுமுறைகளை தவிர்கின்றது.

ஆண் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய உறவுமுறைகள் பற்றி அதன் பக்கத்தில் தெரிந்து கொள்ளவும்.

சகோதரனின் மகன்
அப்பாவின் சகோதரியின் மகன் (அத்தை மகன்)
அம்மாவின் சகோதரனின் மகன் (மாமா மகன்)

தந்தை
சித்தப்பா
தாத்தா
அப்பா வழி அப்பாவின் தாத்தா
அப்பா வழி அம்மாவின் அப்பா

அம்மாவின் அப்பா
அம்மா வழி அப்பாவின் அப்பா

அம்மா வழி அம்மாவின் அப்பா

மகன்
மருமகன்
மகன் வழி பேரன்
மகன் வழி மருமகன்
மகள் வழி பேரன்
மகள் வழி பேத்தியின் கணவன்
பேரனின் மகன்
பேரனின் மருமகன்
மகன் வழி பேத்தியின் மகன்
மகன் வழி பேத்தியின் மருமகன்

மகள் வழி பேரனின் மகன்
மகள் வழி பேரனின் மருமகன்
மகள் வழி பேத்தியின் மகன்
மகள் வழி பேத்தியின் மருமகன்

சகோதரன்
சகோதரியின் மகன்

அம்மாவின் சகோதரன்
அப்பாவின் சகோதரன்

அப்பாவின் சகோதரனின் மகன்
அம்மாவின் சகோதரியின் மகன்


Comments