மத்திய அரசின் துறைகள்

மத்திய அரசின் துறைகளும் அதன் கிராமத்தின் நேரடி பங்கீடும்.
 1. ஊரக மேம்பாட்டு அமைச்சகம்
  1. மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை வாய்ப்பு துறை
 2. தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம்
  1. அஞ்சல் துறை
 3. நிதி அமைச்சகம்
  1. வருமான துறை
  2. வரி துறை
 4. Insurance, Bank ஒம்புண்ட்ச்மன்
 5. Income Tax
Comments