மக்கள்

மக்களாட்சி கட்டமைப்பின் தூண்கள். அரசியலமைப்பு சட்ட வரம்புக்கு உட்பட்டவர்கள்.
Comments